REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Właścicielem sklepu oraz serwisu internetowego www.yarna.pl jest firma Yarna Academy Anna Jarniewska zwana dalej ,,Yarna Academy’’ z siedzibą przy ul. Okopowej 56/101, 01-042 Warszawa, NIP: 5651516842, REGON: 363965124.

Adres korespondencyjny: Yarna Academy Anna Jarniewska, ul. Okopowa 56/101, 01-042 Warszawa.

Adres e-mail: kontakt@yarna.pl

Tel kontaktowy: +48 726 828 590

§1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep www.yarna.pl zwany dalej „Sklepem” prowadzi sprzedaż usług i produktów cyfrowych zwanych dalej ,,produktami’’ – m.in. szkoleń, kursów, publikacji szkoleniowych z zakresu zabiegów kosmetycznych za pośrednictwem sieci Internet zgodnie z zasadami i na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie. 
 2. Zakupu usługi w Sklepie może dokonywać osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, której wola wyrażona jest w sposób dobrowolny, zwana w dalszej części Regulaminu Klientem/Kupującym/Usługobiorcą/Uczestnikiem.
 3. Sprzedaż internetowa prowadzona jest na terytorium Polski.
 4. Szkolenia oraz kursy oferowane są w formie stacjonarnej, w formie kursów on-line lub hybrydowej.
 5. Usługa może być także dostępna bezpłatnie, co zostanie odpowiednio wskazane przy jej prezentacji w Sklepie. Dostępność danej usługi może być limitowana.
 6. Dostęp do płatnej usługi, w zależności od produktu, może być ograniczony czasowo.

§2

Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Usługobiorca może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony www.yarna.pl .
 2. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Usługobiorcę zamówienia za pomocą Formularza Zamówień.

W Formularzu Zamówień Usługobiorca wskazuje:

– Imię i nazwisko uczestnika kursu

– numer telefonu oraz adres e-mail

– adres korespondencyjny (do wysyłki certyfikatu)

– adres zamieszkania (do wystawienia faktury)

 1. W przypadku szkolenia stacjonarnego Usługobiorca wskazuje również termin szkolenia, w którym chce uczestniczyć.
 2. Wypełniając Formularz Zamówienia, Usługobiorca potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w Formularzu oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.
 3. Istnieje możliwość złożenia zamówienia bez wypełniania Formularza Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny, e-mailowy, bądź przez social media – wiadomość na profilu na Facebooku: YARNA Academy – Szkolenia stylizacji rzęs i brwi, wiadomość na profilu na Instagramie : yarna.academy.
 4. Usługobiorca po dokonaniu zakupu otrzyma 3 miesięczny dostęp do platformy szkoleniowej z dostępem do wykupionych kursów poprzez dane do logowania, po którym to czasie dane te będą nieaktywne.
 5. Po zatwierdzeniu przez Usługobiorcę zakupu i pozytywnie zakończonym procesie dokonania płatności, dane podane przez Usługobiorcę w Formularzu Zamówienia wykorzystane zostaną automatycznie do założenia Konta Użytkownika. Usługobiorca otrzyma na podany przez siebie adres e-mail potwierdzenie płatności, dane do logowania do Konta Użytkownika oraz fakturę.
 6. Przy wyborze przez Użytkownika płatności w formie przelewu tradycyjnego, przesłane drogą e-mail dane do logowania do Konta Użytkownika będą aktywne po zweryfikowaniu uznania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy. Weryfikacja może potrwać do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia .

§3

Odstąpienie od umowy

 1. Po dokonaniu zakupu istnieje możliwość jednokrotnej zmiany terminu szkolenia stacjonarnego z zachowaniem 2 – tygodniowego wyprzedzenia względem terminu wskazanego w Formularzu Zamówienia.
 2. W nawiązaniu do pkt 1 zmiana terminu szkolenia odbywa się przez ustalenie nowego terminu telefonicznie, bądź przez kontakt mailowy – w tym przypadku pracownicy Yarna Academy przedstawią możliwe wolne terminy.

3. Jeżeli żaden z przedstawionych Klientowi terminów nie odpowiada, może on z zachowaniem 2 tygodniowego terminu określonego w §2 pkt 3 żądać zwrotu wpłaconych środków.

 1. W sytuacji niezachowania 2 tygodniowego terminu wskazanego w §3 pkt 1 i wpłacie pełnej kwoty zakupionego szkolenia – Yarna Academy zwraca 80% kosztów. 

W przypadku 20% płatności zadatkowej określonej w § 4 pkt 5 i niezachowaniu 2 tygodniowego terminu wskazanego w §3 pkt 1 zadatek przepada – wyjątki stanowią umotywowane sytuacje losowe, choroba, wypadek, itp.

 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

§4

Forma i warunki płatności

 1. Po poprawnym wypełnieniu Formularza Zamówienia Kupujący przechodzi do wyboru płatności, która może być zrealizowana w formie:

– przelewu tradycyjnego

– przelewu internetowego za pośrednictwem Przelewy24.pl 

 1. Za datę płatności uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Yarna Academy lub na rachunek prowadzony przez pośrednika płatności Przelewy24.pl.
 2. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem zwykłym, za datę płatności uważa się uznanie na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 3. Przed dokonaniem płatności Klient ma możliwość skorzystania z opcji wystawienia faktury VAT. Faktura VAT zostanie przesłana przez serwis Fakturownia.pl na podany w Formularzu Zamówienia adres e-mail Klienta.
 4. Wykupując szkolenie stacjonarne, istnieje możliwość wyboru płatności zadatkowej w wysokości 20% wartości szkolenia. Klient zobowiązany jest do uregulowania pozostałych 80% do momentu rozpoczęcia szkolenia zaksięgowanym przelewem, bądź gotówką w miejscu szkolenia.
 5. Sprzedawca może wprowadzać dodatkowe metody płatności, np. raty. Sprzedawca o dostępie do dodatkowej metody płatności, będzie informować w sposób wyraźny w swoich kanałach komunikacyjnych i na stronie Sklepu. Zasady dotyczące opłacania Produktów i Usług za pomocą dodatkowych metod płatności zostaną, uregulowane w odrębnym regulaminie, dostępnym w Sklepie i udostępnionym Klientowi przed dokonaniem zakupu. 

§5

Terminy i miejsca szkoleń

 1. Szkolenia stacjonarne mają miejsce pod adresem ul. Okopowa 56/101, 01-024 Warszawa.
 2. Szkolenia on-line umieszczone są na platformie pod adresem: www.sklep.yarna.pl w formie video.
 3. Szkolenia hybrydowe odbywać się będą odpowiednio w częściach teoretycznej on-line oraz praktycznej stacjonarnie.
 4. Część teoretyczna szkoleń hybrydowych w formie on-line, będzie odbywała się przy wykorzystaniu platformy typu ClickMeeting, Zoom. Link do szkoleń online zostanie przesłany Usługobiorcy na podany w Formularzu Zamówienia adres e-mail.
 5. W nawiązaniu do §3 pkt 2 zmiana terminu szkolenia odbywa się przez ustalenie nowego terminu telefonicznie, bądź przez kontakt mailowy – w tym przypadku pracownicy Yarna Academy przedstawią możliwe wolne terminy.

§6

Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

 1. Uczestnik szkolenia stacjonarnego otrzymuje certyfikat w formie papierowej pod warunkiem pozytywnego ukończenia szkolenia.  
 2. Uczestnik szkolenia on-line otrzymuje za jego ukończenie dyplom w formacie pdf lub certyfikat w formie papierowej, w zależności od oferty lub w zależności od produktu/pakietu, jaki wykupił.
 3. Certyfikat w formie papierowej dostarczany będzie wysyłkowo za pośrednictwem firm kurierskich lub poczty w terminie do 30 dni na podany przez Uczestnika w formularzu zakupu adres.
 4. Aby otrzymać dyplom bądź certyfikat za ukończenie szkoleń on-line, niezbędne jest oznaczenie każdej lekcji danego kursu jako ,,ukończona” w sekcji śledzenia postępów (poprzez zaznaczenie checkbox’a w widoku lekcji) na platformie szkoleniowej – wymagane jest 100% oznaczenia. Następnie dyplom bądź certyfikat dostępny będzie do pobrania w zakładce ,,Moje certyfikaty’’ na koncie Użytkownika.
 5. Uczestnik szkolenia hybrydowego otrzymuje certyfikat po ukończeniu części praktycznej szkolenia oraz egzaminu w formie pracy na modelce. Poprawnie wykonana praca Uczestnika jest warunkiem otrzymania certyfikatu.
 6. Podczas szkolenia stacjonarnego formą egzaminu jest praca na modelce. Poprawnie wykonana praca Uczestnika jest warunkiem otrzymania certyfikatu. 
 7. Uczestnik szkolenia stacjonarnego oraz hybrydowego otrzymuje certyfikat bezpłatnie.
 8. Uczestnik szkolenia on-line (na jego życzenie) może otrzymać dyplom w formie papierowej odpłatnie w kwocie 50 złotych netto. Dyplom zostanie przesłany na podany w wiadomości e-mail/ formularzu zamówienia adres Uczestnika.   
 9. Firma Yarna Academy nie ponosi odpowiedzialności za stan fizyczny w jakim „dyplomy” bądź ,,certyfikaty’’ docierają do Uczestnika kursu.

§7

Odpowiedzialność

 1. Firma Yarna Academy nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich oraz odpowiedzialności wobec Usługobiorcy lub osób trzecich, za jakiekolwiek szkody związane z wykorzystaniem danych zawartych w Sklepie przez Usługobiorcę lub brakiem możliwości korzystania ze Sklepu, niezależnie od przyczyny.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
 3. Firma Yarna Academy nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone przez Usługobiorcę szkody mające związek z wykorzystaniem wiedzy nabytej podczas szkoleń organizowanych przez Yarna Academy.

§8

Reklamacje

 1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez Yarna Academy w przeciągu 10 dni roboczych od wykupienia kursu. Reklamację należy zgłosić na adres e-mail Sprzedawcy, tj.: kontakt@yarna.pl.
 2. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Yarna Academy będą rozpatrywane w ciągu 10 dni roboczych od wpłynięcia na adres: kontakt@yarna.pl. W przytoczonym terminie Yarna Academy przekaże również informację zwrotną w sprawie decyzji.