REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Właścicielem sklepu oraz serwisu internetowego www.yarna.pl jest Anna Jarniewska & Katarzyna Protaś spółka cywilna, zwana dalej ,,Spółka’’ z siedzibą przy ul. Okopowej 56/101, 01-042 Warszawa, NIP: 5273025065, REGON: 523441067.

Adres korespondencyjny: Anna Jarniewska & Katarzyna Protaś spółka cywilna, ul. Okopowa 56/101, 01-042 Warszawa.

Adres e-mail: kontakt@yarna.pl

Tel kontaktowy: +48 726 828 590

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep www.yarna.pl zwany dalej „Sklepem” prowadzi sprzedaż usług i produktów cyfrowych zwanych dalej ,,produktami’’ – m.in. szkoleń, kursów, publikacji szkoleniowych z zakresu zabiegów kosmetycznych za pośrednictwem sieci Internet zgodnie z zasadami i na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Zakupu usługi w Sklepie może dokonywać osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, której wola wyrażona jest w sposób dobrowolny, zwana w dalszej części Regulaminu Klientem/Kupującym/Usługobiorcą/Uczestnikiem.
 3. Sprzedaż internetowa prowadzona jest na terytorium Polski.
 4. Szkolenia oraz kursy oferowane przez Spółkę pod szyldem Yarna Academy są prowadzone w formie kursów on-line.
 5. Usługa może być także dostępna bezpłatnie, co zostanie odpowiednio wskazane przy jej prezentacji w Sklepie. Dostępność danej usługi może być limitowana.
 6. Dostęp do płatnej usługi, w zależności od produktu, może być ograniczony czasowo.

 

§2

Zawarcie umowy sprzedaży

  1. Usługobiorca może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony www.yarna.pl .
  2. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Usługobiorcę zamówienia za pomocą Formularza Zamówień.

  W Formularzu Zamówień Usługobiorca wskazuje:

  – Imię i nazwisko uczestnika kursu

  – numer telefonu oraz adres e-mail

  – adres korespondencyjny (do wysyłki certyfikatu)

  – adres zamieszkania (do wystawienia faktury)

  3. Wypełniając Formularz Zamówienia, Usługobiorca potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w Formularzu oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.

  4. Istnieje możliwość złożenia zamówienia bez wypełniania Formularza Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny, e-mailowy, bądź przez social media – wiadomość na profilu na Facebooku: YARNA Academy – Szkolenia stylizacji rzęs i brwi, wiadomość na profilu na Instagramie : yarna.academy.

  5. Usługobiorca po dokonaniu zakupu otrzyma 2 letni dostęp do platformy szkoleniowej z dostępem do wykupionych kursów poprzez dane do logowania, po którym to czasie dane te będą nieaktywne.

  6. Po zatwierdzeniu przez Usługobiorcę zakupu i pozytywnie zakończonym procesie dokonania płatności, dane podane przez Usługobiorcę w Formularzu Zamówienia wykorzystane zostaną automatycznie do założenia Konta Użytkownika. Usługobiorca otrzyma na podany przez siebie adres e-mail potwierdzenie płatności, dane do logowania do Konta Użytkownika oraz fakturę.

  7.Przy wyborze przez Użytkownika płatności w formie przelewu tradycyjnego, przesłane drogą e-mail dane do logowania do Konta Użytkownika będą aktywne po zweryfikowaniu uznania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy. Weryfikacja może potrwać do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia .

  §3

   Forma i warunki płatności

   1. Po poprawnym wypełnieniu Formularza Zamówienia Kupujący przechodzi do wyboru płatności, która może być zrealizowana w formie:

   – przelewu tradycyjnego

   – przelewu internetowego za pośrednictwem Przelewy24.pl

   2. Za datę płatności uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Spółki lub na rachunek prowadzony przez pośrednika płatności Przelewy24.pl.

   3. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem zwykłym, za datę płatności uważa się uznanie na rachunku bankowym Sprzedawcy.

   4. Przed dokonaniem płatności Klient ma możliwość skorzystania z opcji wystawienia faktury VAT. Faktura VAT zostanie przesłana przez serwis Fakturownia.pl na podany w Formularzu Zamówienia adres e-mail Klienta.

   5. Sprzedawca może wprowadzać dodatkowe metody płatności, np. raty. Sprzedawca o dostępie do dodatkowej metody płatności, będzie informować w sposób wyraźny w swoich kanałach komunikacyjnych i na stronie Sklepu. Zasady dotyczące opłacania Produktów i Usług za pomocą dodatkowych metod płatności zostaną, uregulowane w odrębnym regulaminie, dostępnym w Sklepie i udostępnionym Klientowi przed dokonaniem zakupu.

   §4

    Terminy i miejsca szkoleń

    1. Szkolenia on-line umieszczone są na platformie pod adresem: www.sklep.yarna.pl w formie video.

     

    §5

    Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

    1. Uczestnik szkolenia on-line otrzymuje za jego ukończenie dyplom w formacie pdf lub certyfikat w formie papierowej, w zależności od oferty lub w zależności od produktu/pakietu, jaki wykupił.
    2. Certyfikat w formie papierowej dostarczany będzie wysyłkowo za pośrednictwem firm kurierskich lub poczty w terminie do 30 dni na podany przez Uczestnika w formularzu zakupu adres.
    3. Aby otrzymać dyplom bądź certyfikat za ukończenie szkoleń on-line, niezbędne jest oznaczenie każdej lekcji danego kursu jako ,,ukończona” w sekcji śledzenia postępów (poprzez zaznaczenie checkbox’a w widoku lekcji) na platformie szkoleniowej – wymagane jest 100% oznaczenia. Następnie dyplom bądź certyfikat dostępny będzie do pobrania w zakładce ,,Moje certyfikaty’’ na koncie Użytkownika.
    4. Uczestnik szkolenia on-line (na jego życzenie) może otrzymać dyplom w formie papierowej odpłatnie w kwocie 50 złotych netto. Dyplom zostanie przesłany na podany w wiadomości e-mail/ formularzu zamówienia adres Uczestnika.
    5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za stan fizyczny w jakim „dyplomy” bądź ,,certyfikaty’’ docierają do Uczestnika kursu.

     

    §6

    Odpowiedzialność

    1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich oraz odpowiedzialności wobec Usługobiorcy lub osób trzecich, za jakiekolwiek szkody związane z wykorzystaniem danych zawartych w Sklepie przez Usługobiorcę lub brakiem możliwości korzystania ze Sklepu, niezależnie od przyczyny.
    2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
    3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone przez Usługobiorcę szkody mające związek z wykorzystaniem wiedzy nabytej podczas szkoleń organizowanych przez Spółkę.

     

    §7

    Reklamacje

    1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez Spółkę w przeciągu 10 dni roboczych od wykupienia kursu. Reklamację należy zgłosić na adres e-mail Sprzedawcy, tj.: kontakt@yarna.pl.
    2. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Spółkę będą rozpatrywane w ciągu 10 dni roboczych od wpłynięcia na adres: kontakt@yarna.pl. W przytoczonym terminie Spółka przekaże również informację zwrotną w sprawie decyzji.