POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

Korzystanie z bloga oraz strony internetowej www.yarna.pl, oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności oraz Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.yarna.pl (dalej: Serwis) oraz zasady przetwarzania plików Cookies, a także wykorzystywania technologii pojawiających się na stronie internetowej www.yarna.pl. Zawiera również politykę i zasady korzystania z formularzy kontaktowych oraz usługi Newsletter.

Administratorem strony i danych osobowych (ADO) jest Damian Chrobak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Damian Chrobak, NIP: 6010080794, REGON:363956875, Nieznamierowice 88, 26-411 Rusinów, (zwana dalej Administratorem).

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies należy kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty e-mail, wysyłając wiadomość na adres: kontakt@yarna.pl.

Wszelkie dane osobowe oraz adresowe podane przez Użytkownika na stronie www.yarna.pl, nie będą w jakikolwiek sposób odsprzedawane podmiotom czy osobom trzecim.

Administrator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w Polityce prywatności oraz polityce cookies, natomiast każdego Użytkownika strony www.yarna.pl obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian może być: zmiany w powszechnie obowiązującym prawie, rozwój technologii internetowej, czy też rozwój strony internetowej.

Data publikacji aktualnej Polityki prywatności znajduje się na dole strony.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne w celu ochrony danych osobowych Użytkowników przed ingerencją osób trzecich w prywatność Użytkowników, a także w celu zapobieżenia nieupoważnionemu lub bezprawnemu dostępowi do danych osobowych Użytkowników, ich przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu.

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

§2

DEFINICJE

“RODO” – akt prawny: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

„Administrator / ADO” – Anna Jarniewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Lash On Anna Jaraniewska, 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 56/101, NIP: 565-151-68-42.

„Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na stronie www.yarna.pl oraz korzystający z niej.

„Strona” – strona internetowa oraz blog znajdujący się pod adresem www.yarna.pl. Pomysłodawcą oraz autorem Strony jest Katarzyna Protaś we współpracy z Anną Jarniewską.

“Fanpage” – strona (2) YARNA Academy – Szkolenia stylizacji rzęs i brwi | Facebook, której administratorem na platformie Facebook jest Anna Jarniewska i/lub osoby przez nią mianowane (upoważnione) do tej funkcji, oraz grupa: (2) YARNA Academy – kursantki | Facebook, której administratorem na platformie Facebook jest Anna Jarniewska i/lub osoby przez nią mianowane (upoważnione) do tej funkcji.

„Newsletter” / „usługa Newsletter” – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez wysyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których, Administrator informuje o usługach, wydarzeniach, produktach oraz innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, np. marketingu produktów i usług własnych lub polecanych przez Administratora.

§3

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się na zasadach określonych w RODO.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W przypadku przetwarzania danych osobowych prowadzonego na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkowników,
  podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne może uniemożliwić jednak skorzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej Administratora. Użytkownik dobrowolnie podaje również dane osobowe za pomocą formularzy znajdujących się na Stronie, w celach na jakie wskazują dane formularze.
 4. Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe bądź podanie większej ilości danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje wyłącznie na podstawie decyzji samego Użytkownika. Przetwarzanie takie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO .
 5. Zbierane oraz przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik poda sam (za wyjątkiem danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies czy też danych logowania – czytaj poniżej).
 6. Administrator będzie przetwarzał dane Użytkownika tylko i wyłącznie jeżeli dany Użytkownik wyraził odpowiednią zgodę i/lub jeżeli mieści się to w granicach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 7. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być przekazywane:
  a) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  b) podmiotom zajmującym się konserwacją oraz utrzymaniem strony internetowej,
  c) dostawcom usług hostingu,
  d) operatorowi systemu płatności on-line – w zakresie niezbędnym do realizacji płatności,
  e) podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi z zakresu obsługi systemu zawierania umów online oraz obsługi indywidualnych kont Użytkowników,
  f) innym osobom i podmiotom, z którymi Administrator współpracuje, w szczególności firmom księgowym, kancelariom prawnym, podmiotom świadczącym usługi informatyczne.
 8. Administrator niniejszym informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych, m.in. następującym podmiotom: – Mailchimp – The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000. Atlanta, GA 30308 USA– w celu wysyłki newslettera i korzystania z systemu mailingowego Mailchimp; – Fakturownia Sp. z o.o., 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8, NIP 5213704420 – w celu wystawienia dokumentów księgowych; – Przelewy24. pl należący do PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON: 301345068 – w celu obsługi systemu płatności elektronicznych; – Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail; – zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz klientów Administratora.
 9. Co do zasady, dane Użytkowników nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani do państw trzecich. Wyjątki zostały opisane w niniejszym Regulaminie. W każdej tego rodzaju sytuacji Administrator zadba o odpowiedni poziom ochrony danych Użytkownika. W szczególności po uchyleniu Tarczy Prywatności Administrator będzie stosował w umowach z podmiotami przetwarzającymi dane Standardowe Klauzule Ochrony Danych stosownie do art 46 ust. 2 lit. c) RODO.
 10. Użytkownik powinien wziąć pod uwagę fakt, iż korzystając samodzielnie z platform, które służą do wymiany informacji oraz zamieszczania komentarzy, np. Facebook, przekazuje swoje dane właścicielowi/ podmiotowi kierującemu daną platformą. Należy zapoznać się z zasadami ochrony danych na stronach tych usługodawców, jako że Administrator jest podmiotem niezależnym i nie ma na te kwestie żadnego wpływu.
 11. Administrator przechowuje dane Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane
  te są przetwarzane tj.:
  a) w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody – najdłużej do chwili wycofania zgody przez Użytkownika,
  b) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji umowy – do czasu zakończenia umowy, z uwzględnieniem ewentualnych terminów przedawnienia roszczeń oraz terminów wynikających z przepisów rachunkowych i podatkowych,
  c) w celu zapewnienia rozliczalności administratora – dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych, spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia przez administratora przeprowadzenia kontroli przez organy publiczne,
  d) dla celów archiwalnych, dochodzenia, ustalania i obrony przed roszczeniami, dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw, a także na wypadek wystąpienia sporów,
  e) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków
  prawnych – do czasu, gdy obowiązki w tym zakresie będą ciążyć na administratorze,
  f) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora – do czasu wniesienia przez Użytkownika uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  g) w przypadku danych osobowych przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego Administratora – do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

§4

PRZETWARZANIE DANYCH W RAMACH KORZYTANIA Z SERWISU

 1. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników odwiedzających stronę internetową Administratora dostępną pod adresem www.yarna.pl (dalej: „Serwis”).
 2. W czasie przeglądania Serwisu przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania ze
  strony oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Dane te obejmują informacje takie jak, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, nazwa domeny, przeglądane treści.
 3. Dane, które są zbierane automatycznie, mogą być używane do: zbierania danych demograficznych o użytkownikach, analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej lub do personalizacji zawartości strony w celu jej udoskonalenia. Dane zbierane automatycznie nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i przetwarzane będą wyłącznie wewnętrznie w celach analitycznych i statystycznych oraz dla celów administrowania serwerem.
 4. Dane osobowe przetwarzane są także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest dostosowanie strony internetowej www.yarna.pl do potrzeb Użytkowników. W tym przypadku przetwarzanie prowadzone jest w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 5. W ramach funkcjonowania Strony internetowej www.yarna.pl  oraz prowadzonego na niej bloga, fanpage’a na portalu Facebook: https://www.facebook.com/yarnaacademy, oraz grupy na portalu Facebook: https://www.facebook.com/groups/208266237071792, dane osobowe przekazywane przez Użytkowników, mogą być przetwarzane w następujących celach oraz na następujących podstawach prawnych:- dokonania wycen usług a także wykonania usługi / umowy na podst. art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);- udzielenia kodu promocyjnego/ rabatu na podst. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);

  – wystawienia faktur oraz spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

  – ustalenia, dochodzenia, obrony przed roszczeniami na podst. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony prawnie interes administratora);

  – rozpatrzenia wszelkich roszczeń bądź reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędne do zawarcia i/lub wykonania umowy);

  – przechowywania nieopłaconych zamówień na podst. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; -kontaktu telefonicznego w sprawach dotyczących realizacji bądź związanych z wykonaniem usługi na podst. art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

  – tworzenia ewidencji i rejestrów związanych z RODO na podst. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (zgodnie z przepisami prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

  – analizy danych, które zbierane są automatycznie podczas korzystania ze strony internetowej www.yarna.pl, m.in. plików Cookies, Pixel Facebooka, Google Analytics na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO;

  – zarządzanie grupami, stroną internetową, stronami administratora na innych platformach na podst. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

  – zabezpieczenia informacji, mogących służyć wykazywaniu faktów na podst. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

  – umieszczenia przez Użytkownika opinii na temat usług świadczonych przez Administratora na podst. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda),

  – umieszczenia komentarzy na Stronach Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);

  – prowadzenie remarketingu w social mediach na podst. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

  – w celu badania satysfakcji z produktów i oferowanych usług na podst. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  – w celu wysyłki newslettera czy też wiadomości SMS na podst. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda).

  6. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą otwierały się one w nowym oknie przeglądarki bądź w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez czytelników Strony oraz bloga a także osób wypowiadających się na platformie Facebook (w grupach i na fanpage).
 7. Administrator ma prawo do usuwania komentarzy o charakterze obraźliwych, spamu, zawierających wulgarne czy też treści niezgodne z prawem lub zawierające linki do innych stron, obraźliwe zwroty.
 8. Umieszczając komentarz na stronie www.yarna.pl Użytkownik wyraża zgodę na wysyłkę przez Administratora dodatkowych materiałów informacyjnych, jeśli Administrator zaznaczył w prezentowanym materiale, że taka wysyłka nastąpi.
 9. Użytkownik zamieszczając komentarz na stronie www.yarna.pl, pozostawia swoje dane dobrowolnie (imię, adres w-mail oraz adres IP) przy czym pozostawienie niepoprawnych danych może skutkować niemożnością przesłania dodatkowych materiałów.
 10. Użytkownik ma prawo do usunięcia danych związanych z pozostawionym komentarzem, co może zrobić poprzez kontakt z Administratorem pod adresem kontakt@yarna.pl.

§5

PRZETWARZANIE DANYCH W RAMACH KORZYSTANIA Z USŁUG (FORMULARZ KONTAKTOWY, NEWSLETTER)

 1. Administrator za pomocą Serwisu może świadczyć różnego rodzaju usługi, co może wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników.
  Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Użytkowników pytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (to jest dla wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub dla podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą), lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jakim jest udzielenie odpowiedzi na pytanie w sytuacjach, w których nie znajdzie zastosowanie przesłanka umowy, to jest osoba kontaktująca się z administratorem nie jest stroną umowy z nim lub komunikacja nie dotyczy łączącej strony umowy).
 2. W celu skorzystania z formularza kontaktowego niezbędne jest podanie następujących danych osobowych:
  − imię i nazwisko,
  − adres e-mail,
  − numer telefonu,
  − treść wiadomości.
 3. Administrator stosuje trzy rodzaje formularzy w ramach Strony:
  1. Formularz zapisu na newsletter – wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Następnie Użytkownik, w celu dodania jego adresu e-mail do bazy Administratora, musi potwierdzić chęć zapisu. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania newslettera. Subskrypcja/zapis oznacza, że zgadzasz się z Polityką prywatności.
  2. Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Yarna Academy – Lash On Anna Jarniewska. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.
  3. Formularz umożliwiający pozostawienie komentarzy. Wszelkie dane podajesz dobrowolnie. Podanie adresu e-mail jest obowiązkowe celem wykluczenia spamu, i/lub wysyłki bezpłatnych materiałów informacyjnych. Wysyłanie materiałów informacyjnych np. w formie bonusowego video lub artykułu, pdf-a itd. odbywać się będzie w przypadkach opisanych w danym artykule pod którym można pozostawić komentarz lub odpowiedzieć na komentarz pozostawiony przez innego Użytkownika. W każdym przypadku, materiały zostaną wysłane automatycznie.
 4. W przypadku chęci skorzystania z usługi Newsletter, niezbędne jest podanie następujących danych osobowych:

− imię,
− adres e-mail.

 1. Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu zapisu na Newsletter są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (to jest dla wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub dla podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą), a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora).
 2. Administrator świadczy usługi Newsletter nieodpłatnie.
 3. Akceptacja niniejszej Polityki prywatności oraz Polityki Cookies jest dobrowolna, ale konieczna do korzystania z usługi Newsletter.
 4. W celu skorzystania z usługi Newsletter Użytkownik zobowiązany jest do:

  -Zaakceptowania niniejszej Polityki prywatności oraz Polityki Cookies

  -Wypełnienia formularza Newsletter, w następnej kolejonści kliknięcia w przycisk potwierdzający zapis.

  -Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celu wysyłki Newslettera, który może zawierać: informacje o usługach, produktach blogowych, nowych artykułach, polecanych linkach, promocjach oraz innych informacjach, które Administrator uzna za wartościowe dla Użytkownika, a które są zgodne z celem (wysyłka newslettera) lub wynikają z prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

  -Wyrażenia zgody na przesyłanie informacji markietingowych oraz handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, np. wiadomości e-maila, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) – jeśli dotyczy,

  -Wyrażenia zgody na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Użytkownika (np. komputera, telefonu, tabletu ) w celu marketingu bezpośredniego produktów oraz usług Administratora a także przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) – jeśli dotyczy.

 5. Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do świadczenie usługi Newsletter.

 6. Powyższe zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, w efekcie czego nastąpi zaprzestanie świadczenia usługi Newsletter.

 7. Usługa Newsletter będzie świadczona przez czas nieokreślony, od chwili aktywacji linku aktywacyjnego otrzymanego zgodnie z ust. 6.1.

 8. Użytkownik ma możliwość wypowiedzenia umowy Newsletter w dowolnej chwili poprzez wypisanie się z listy subskrybentów Administratora. Może tego dokonać przez kliknięcie w wiadomości e-mail otrzymanej od Administratora w link dezaktywacyjny np. o treści „WYPISUJĘ SIĘ” lub innej sugerującej taką możliwość. Może też zrobić to w inny dogodny dla niego sposób, np. poprzez kontakt z Administratorem.

 9. W przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji, Administrator ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni roboczych, poprzez przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail.

 10. Administrator przetwarza dane osobowe również w celu umożliwienia Użytkownikom zawarcia za pośrednictwem Serwisu Umowy korzystania z usług Yarna Academy oraz Salonu Lash On a także Umowy korzystania z usług online (dalej: Umowa).
 11. Do przeprowadzenia procesu rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych osobowych:
  − Imię i nazwisko,
  − Adres e-mail,
  − Numer telefonu komórkowego,
  − Numer PESEL, a w przypadku cudzoziemców – płeć i data urodzenia,
  − Adres zamieszkania,
  − Numer NIP (opcjonalnie).
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla umożliwienia Użytkownikom zawarcia Umowy oraz jej prawidłowej realizacji (w szczególności udostępnienia poszczególnych funkcjonalności takich jak na przykład zapisy na
  webinary, kursy, szkolenia online poprzez indywidualne konta Użytkowników). Przetwarzanie danych osobowych następuje w tym przypadku na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu zawarcia oraz realizacji Umowy, a także na
  podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora).
 13. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie od Administratora komunikatów o treści marketingowej dotyczących towarów, usług, ofert i promocji Administratora oraz jego partnerów (np. będących współorganizatorami wydarzeń organizowanych przez Administratora), dane osobowe Użytkownika, w tym w szczególności dane kontaktowe służące do prowadzenia oczekiwanej przez Użytkownika komunikacji, przetwarzana są przez Administratora na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, którym jest prowadzenie marketingu własnych towarów i usług, a także zgodnie z ust. 8 poniżej.
 14. Administrator może wykorzystywać posiadane przez siebie dane osobowe Użytkownika w celu lepszego dopasowania do niego komunikatów marketingowych, w tym poprzez profilowanie lub zautomatyzowane podejmowanie decyzji, które
  jednak nie będzie wywoływało skutków prawnych lub w inny sposób istotnie wpływało na Użytkownika. Administrator podejmuje te działania także na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 15. Dodatkowo, poza głównymi celami przetwarzania Państwa danych osobowych, określonymi szczegółowo w niniejszej Polityce prywatności, może okazać się niezbędne przetwarzanie danych także dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W takiej sytuacji do przetwarzania dochodzi na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przetwarzamy też dane dla celów archiwalnych, dochodzenia, ustalania i obrony przed roszczeniami, a także dla zapewnienie rozliczalności administratora – w tym przypadku naszym uzasadnionym interesem jest konieczność zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw, a także na wypadek wystąpienia sporów.

§6

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

1. Użytkownikom strony internetowej przysługują następujące prawa:

a) Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna art. 7 RODO.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

b) Prawo dostępu do danych – podstawa prawna art. 15 RODO.

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz do informacji, takich jak cele przetwarzania, kategorie odnośnych danych osobowych czy informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców.

c) Prawo do poprawiania danych – podstawa prawna art. 16 RODO.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

d) Prawo do bycia zapomnianym (usunięcie danych) – podstawa prawna art. 17 RODO.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
− dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
− osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
− osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
− dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
− dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
− dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania – podstawa prawna art. 18 RODO.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
− osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
− przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
− Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
− osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

f) Prawo do przeniesienia danych – podstawa prawna art. 20 RODO.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu
dostarczono te dane osobowe, jeżeli:
− przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz
− przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

g) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawa art. 21 RODO.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych
osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

h) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego – podstawa prawa art. 21 RODO.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego opartego na art. 6 ust. 1 lit. f), w tym profilowania na podstawie tego przepisu. Po złożeniu sprzeciwu, Administratorowi nie wolno już przetwarzać danych osobowych w tym celu.

i) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – podstawa prawa art. 77 RODO.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. Użytkownik, celem realizacji praw określonych w ust. 1 lit. a – h powyżej, powinien skontaktować się z Administratorem na adres e-mail: kontakt@yarna.pl.

§7

PLIKI COOKIES

1. Strona internetowa Administratora dostępna pod adresem www.yarna.pl (dalej: „Serwis”) korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis (dalej: „Użytkownika”) pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

− tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
− określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
12. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach nawet uniemożliwić korzystanie ze stron www.

§8

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Treści przedstawione na Stronie nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego oraz nie stanowią porad specjalistycznych. Jeżeli chcesz uzyskać pomoc w konkretnej sprawie, skontaktuj się z osobą uprawnioną do udzielania takich porad. Anna Jarniewska nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści, materiałów zawartych na Stronie www lub działania czy zaniechania podejmowanych na jej podstawie.
 2. Wszystkie treści / materiały, umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich Anny Jarniewskiej lub osób, którym zleciła prace. Autorka nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na blogu w całości lub części bez jej wyraźnej, uprzedniej zgody.